ترم بهمن سال تحصيلي ۹۶-۹۵

ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱۲-۱۴۲-۴۴-۶۶-۸
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبهآزمایشگاه مدارحضورریاضیات مهندسیماشین ۳عایقها و فشار قوی
چهارشنبهآزمایشگاه مدارآزمایشگاه فشار قویحضورکیفیت توانکیفیت توان
پنج‌شنبه
جمعه