ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱-۳۳-۵۵-۷
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهاکولوزی فیزیولوژی گیاهیاکولوژی / فیزیولوزی
سه‌شنبهآزمایشگاه فیزیولوژیآزمایشگاه فیزیولوژیآزمایشگاه فیزیولوژی (۱۱.۳۰تا ۱۳)زراعت تکمیلی/.......زراعت تکمیلی
چهارشنبهاکولوزی گیاهان زراعیمباحث نوین
پنج‌شنبه
جمعه