برنامه حضور و ساعات تدریس در ترم مهر ۱۴۰۰

ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱۲-۱۳۱۳-۱۵۱۵-۱۷۱۷-۱۹
شنبهگروه طرح‌های آماری در علوم دامیکارگاه حل مسایل طرح‌های آماری در علوم دامی
یک‌شنبهگروهگروهگروه
دوشنبهگروهگروهگروه
سه‌شنبهگروهگروهگروهمدل سازی رشد و نمو گیاهیمدل سازی رشد و نمو گیاهیکاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی
چهارشنبهآمار زیستیکاربرد آمار در گزارش دهی و مستندسازیروش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته
پنج‌شنبه
جمعه