ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱۲-۱۴۱۴-۱۶۱۶-۱۸۱۸-۲۰
شنبهحضور در آزمایشگاه بیوتکنولوژیحضور در آزمایشگاه بیوتکنولوژی
یک‌شنبهحضور در آزمایشگاه بیوتکنولوژیبیوتکنولوژی گیاهی
دوشنبهحضور در آزمایشگاه بیوتکنولوژیحضور در آزمایشگاه بیوتکنولوژی
سه‌شنبهحضور در آزمایشگاه بیوتکنولوژیحضور در آزمایشگاه بیوتکنولوژیاصلاح نباتات تکمیلیاصلاح نباتات تکمیلی
چهارشنبهفیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلیهورمون‌های گیاهی و تمایز بافتتغذیه گیاهان زراعیمباحث نوین در بیوتکنولوژی
پنج‌شنبه
جمعه