پست الكترونيك:             moh_armin@yahoo.com   moh.armin@gmail.com

http://ORCID:http://orcid.org/0000-0002-2228-7204

https://scholar.google.com/citations?user=nTYJppwAAAAJ&hl=en

مرتبه علمي: دانشيار پايه 18

 

سوابق تحصيلي:
كارشناسي زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزي و منايع طبيعي گرگان،.1376-1372
كارشناسي ارشد زراعت، دانشگاه فردوسي مشهد، 1378-1376،
دکتري  زراعت، فيزيولوژي گياهان زراعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 1382-1385.

 

مقاله هاي  چاپ شده در مجلات فارسي:

 1.  آرمين، م.و راشد محصل .م .ح. 1382. اثر تراکم گياهي و دفعات کنترل علفهاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد انيسون. مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر.19(3): 213-226.  (علمي پژوهشي)
 2. روزبهاني،  آ. و  آرمين، م.1385.  اثر مقدار و زمان مصرف کود کامل بر عملکرد دو واريته جديد سيب زميني. مجله دانش نوين کشاورزي. 2(5):33-42.(علمي پژوهشي)
 3. آرمين، م.، ا. زند، ق. نور محمدي، م. ع. باغستاني و ف. درويش . 1386 . اثر رقابت علف هرز يولاف وحشي (Avenal ludoviciana L.) بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم گندم(Triticum aestivum )با قدرت رقابت متفاوت . پژوهشهاي زراعي ايران (5) 1: 19-9.(علمي پژوهشي)
 4. .آرمين، م.،ا. زند، ق. نور محمدي، م. ع. باغستاني و ف. درويش 1386. تداخل يولاف وحشي با ارقام رقيب و غير رقيب گندم:عملکرد و اجزاي عملکرد. مجله دانش نوين کشاورزي. 3(6):1-16.(علمي پژوهشي)
 5. .آرمين، م.، ا. زند، ق. نور محمدي، م. ع. باغستاني و ف. درويش .1387 . تفاوت هاي اکوفيزيولوژيکي ارقام رقيب و غير رقيب گندم زمستانه در رقابت با يولاف وحشي در تراکم هاي مختلف گندم. پژوهش و سازندگي(ويژه نامه زراعت مهر ماه)(علمي پژوهشي)
 6. آرمين، م.،ا. زند، ق. نور محمدي، م. ع. باغستاني و ف. درويش . 1386. اثر رقابت يولاف وحشي با دو رقم گندم آبي در کرج- مجله علوم کشاورزي 13(2): 429-439.(علمي پژوهشي)
 7.   آرمين، م.،ا. زند، و م. ع. باغستاني.1387 - اثردزهاي کاهش يافته علف کش کلودينافوپ پروپاژيل بر درصد کنترل يولاف وحشي(Avena ludoviciana)، عملکرد و درآمد اقتصادي گندمTriticum aestivum)). مجله علوم وصنايع کشاورزي مشهد. 22(2) (109-119. (علمي پژوهشي)
 8. بينش،  م. مرتضوي، س. ع،  آرمين، م.  و مرادي م. 1389. بررسي تاثير استفاده از نانو کامپوزيت نقره و دي اکسيد تيتانيوم در بسته‌بندي مورد استفاده در نگه‌داري خرماي مضافتي بر تغييرات ميکروبي آن طي دوره‌ي انبارداري . فصلنامه علوم و فناوري غذايي. 2(1): 45-54. (علمي پژوهشي)
 9. پريزن ط.، الهامي راد، ا.ح.، استيري، ح و  آرمين، م.1390. بررسي فعاليت آنتي اکسيداني عصاره‌ي متانولي برگ سنا و تاثير آن در پايداري روغن سويا . فصلنامه علوم و فناوري غذايي. 3(1): 45-54. (علمي پژوهشي)
 10.  الهامي راد. آ. ح.، م. ايزي و  م. آرمين. 1390. استخراج فاز مايع چربي دنبه‌ي گوسفند به روش فراکسيون‌گيري با حلال و مقايسه‌ي ترکيب اسيدهاي چرب آن با چند نمونه‌ي تجارتي روغن مايع. فصلنامه علوم و فناوري غذايي. 3(3): 51-60. (علمي پژوهشي)
 11.  عبدي حاجي، ش.، ا. ح. الهامي راد، ع. ا. محمدي و آرمين، م.1390. شناسايي پروفايل اسيدهاي چرب و ارزيابي خصوصيات شيميايي و حسي پنير سنتي آرشه. فصلنامه علوم و فناوري غذايي. 3(4): 27-35. (علمي پژوهشي)
 12.  آرمين، م.، س. دولت آبادي و ه. استيري. 1390. بررسي اثرات آللوپاتي اندام هاي مختلف آفتابگردان بر روي جوانه زني بذور ريز و درشت گندم. فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي، 8(3). 54-61. (علمي پژوهشي)
 13. مختاريان، م.، م. شفافي زنوريانْ، آرمين، م.و ف. کاشکي. 1390. کاربرد روش ترکيبي سطح پاسخ و شبکه‌ي عصبي مصنوعي در پيش بيني سينتيک خشک کردن يک ماده‌ي غذايي تحت شرايط مختلف خشک کردن. فصلنامه علوم و فناوري غذايي. 3(4): 51-67. (علمي پژوهشي)
 14. مطيعي، ب. و  م.آرمين. 1390. اثر مصرف اسيد ساليسيليك بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام مقاوم و حساس به شوري گندم در شرايط شور. فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي، 9(3). 76-63. (علمي پژوهشي)
 15. مختاريان، م.، م. شفافي زنوريانْ، آرمين، م.و ف. کاشکي. 1391. كابرد روش تركيبي اولتراسوند - اسمز جهت افزايش فرآيند انتقال جرم در بافت ترب. فصلنامه علوم و فناوري غذايي. 4(1): 31-23. (علمي پژوهشي)
 16. حيدري مجد م.، ع. مرتضوي، ج. اصيلي، ش. بلوريان، م. آرمين و آلف عبدالشاهي.1391. بهينه سازي استخراج ترکيبات فنوليک از گياه پونه گاوي (Flomidoschema parviflora) با استفاده از دستگاه اولتراسوند. داروهاي گياهي بهار، 3(1):7-13.(علمي پژوهشي)   
 17. روزرخ،م.، ح. صباغ پور و م. آرمين. 1391. تعيين مناسبترين شاخص انتخاب مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي مختلف نخود. فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي، 11(4):25-35 . (علمي پژوهشي)
 18. نظريان، ا.، ع. مرتضوي، م. بلندي و م. آرمين. 1391. توليد و بررسي خواص فيزيكوشيميايي نوشيدني جديد شير سويا بر مبناي آبميوه ي آلبالو- زرشك. فصلنامه علوم و فناوري غذايي،13(4):35-42.
 19.  آذري فر، م.،  م. ح. حداد خداپرست، ام. ح. الهامي راد، م. آرمين. 1391.  بررسي تغييرات فيزيکي و شيميايي مارگارين سرخ کردني مايع پس از حرارت دهي در دفعات متوالي، پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ، 22: 353-364. (علمي پژوهشي)
 20.  عرب عامريان، ف. ا. ح. الهامي راد، ع. ر. قدس ولي، م. آرمين. 1391. ارزيابي اثر فرآيند مالت سازي بر خصوصيات فيزيكوشيميايي دو واريته ي جو استان گلستان. فصلنامه علوم و فناوري غذايي،13(4):83-94 . (علمي پژوهشي)
 21.  آرمين. م. 1391. اثر محلول پاشي گلايسين بتائين بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان در شرايط شور. فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي12(2):52-63 . (علمي پژوهشي)
 22.  مختاريان، م، م. شفافي زنوزيان، م. آرمين و  ف. كوشكي. 1391. پايش سينتيك آبگيري اولتراسوند- اسمز كدوي سبز در شرايط مختلف فرآوري. فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي، 4(14): 51-62. 
 23. اسماعيل نيا، ج.، م. آرمين و  م. اسماعيل نيا. 1391. واکنش آگروفيزيولوژيکي پنبه به نوع کود نيتروژنه و مقادير مختلف کود روي در شرايط شور.  مجله پژوهش هاي به زراعي. 4(4): 331-401. (علمي پژوهشي)
 24.    آرمين، م.  و ج. مصلحي 1392. واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد نخود به زمان و مقدار مصرف اسيد هيوميک. دانش نوين کشاورزي پايدار.4، 1-9 . (علمي پژوهشي)
 25.  حقيقي،ا.، م. مهربان، ع. مرتضوي، م. جماب، ر. نوربخش و م. آرمين. 1392. مطالعه آلودگي كشمش هاي توليدي در استان خراسان رضوي به قارچ هاي مولد آفلاتوكسين. فصلنامه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران،23، 1-8. (علمي پژوهشي)
 26.  عرب عامريان، ف.، ح. بخش آبادي ا. ح. الهامي راد، ع. ر. قدس ولي، ح. ا. ميرزايي و  م. آرمين. 1392. بررسي خصوصيات رويشي و فيزيکوشيميايي 4 رقم جو استان گلستان فصلنامه علوم و فناوري غذايي، 5(2): 21-35.(علمي پژوهشي)
 27. عرب عامريان، ف. ا. ح. الهامي راد، ع. ر. قدس ولي، م. آرمين. 1392. بررسي تأثير مدت زمان جوانه زن يبر خصوصيات فيزيکوشيميايي مالت حاصل از دو واريته جو استان گلستان. فصلنامه علوم و فناوري غذايي، 5(3): 31-42.
 28.  مشکاني،  م.، م. آرمين، و  جامي معيني، م. 1392. واکنش کمي و کيفي گاوزبان (Borago officinalis L.) به مصرف کودهاي بيولوژيک و شيميايي. اکوفيتوشيمي گياهان دارويي.، 3(3) 61-75. (علمي پژوهشي)
 29.   محمد زاده مقدم، م. ا. ح. الهامي راد، ن. شريعني، م. ر. سعيدي اصل و م. آرمين. 1392. اثر ضد باکتريايي اسانس بلغست (Cardaria draba)بر باکتري هاي بيماريزاي منتقله از غذا. فصلنامه افق دانش، 19(5): 257-264. . (علمي پژوهشي)
 30. محقق نژاد، ر.، م. آرمين و م.حيدري. 1392. اثر مصرف تقسيطي نيتروژن و دزهاي علفکش ايمازامتابنزمتيل بر رقابت گندم با علفهاي هرز. نشريه علمي پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهان زراعي، 4(28): 453-468. . (علمي پژوهشي)
 31.  دولت آبادي، س.، م. آرمين و ا. فيله کش. 1392. تأثير کاربرد خارجي اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان تحت شرايط تنش خشکي (Helianthus annus L. ). مجله پژوهش هاي به زراعي، 5(2): 177-189.(علمي پژوهشي)
 32.  امانيان، ه.، م. آرمين و ا. فيله کش. 1392. بررسي اثر مقادير مصرف عنصر روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان در شرايط تنش خشكي. مجله پژوهش هاي به زراعي. 5(3): 287-299. (علمي پژوهشي)  
 33. دولت آبادي، ا. و م. آرمين. 1392. اثر زمان و مقدار مصرف اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط شور. پؤوهش هاي بوم رفتاري در علوم گياهي، 1(1) 35-42.
 34. سليمي،ز.،  م. شفافي زنوزيان  و  م.آرمين. 1392. اثرات آماده سازي، دما و روشهاي مختلف خشك كردن بر باز جذب آب نمونه هاي خشك شده انگور. فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي، 5(1): 119-128.(علمي پژوهشي).
 35. آرمين، م. و م. بيدي. 1393.اثر زمان آبياري تکميلي و محلول‌پاشي روي بر عملکرد و اجزاي‌ عملکرد نخود. . فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي16(3):52-63 . (علمي پژوهشي).
 36. آرمين، م.، ا. کاشکي و م. حيدري. 1393. اثر دفعات کنترل و نوع علف کش مصرفي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه. مجله بوم شناختي علف هاي هرز، 2(1): 45-54.
 37. ناوي، ب.،  م. آرمين و  ح. مروي. 1394. بررسي امكان كاهش مصرف علف كش با استفاده از الگوي تقسيط نيتروژن در زراعت ذرت. فصلنامه پژوهش هاي به زراعي، 7(2): 121-132 
 38. آرمين،  م.و ع. كيوانلو . 1394. اثر محلول پاشي متانول بر خصوصيات ريخت شناسي ريشه و اندام هوايي ذرت در شرايط تنش خشكي. فصلنامه پژوهش هاي به زراعي، 7(1): 27-40
 39. بندگي، م. ر. و م. آرمين. 1393. بررسي اثر طول دوره ي تداخل علفهاي هرز با چغندر قند در شرايط مديريت مختلف زراعي. فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي، 16(4): 45-57.
 40. اصغري، .م . م. ارمين. 1393.اثر طول دوره‌ي تداخل علف‌هاي هرز در شرايط مديريتهاي مختلف زراعي بر عملکرد و اجزاي عملکرد  دانه نخود.شريه علمي پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهان زراعي، 4(32): 407-422.
 41. استيري، ه.، م. آرمين و ا. فيله کش. 1393.تاثير محلول پاشي مقادير مختلف سولفات رويبر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتاب‌گردان در شرايط تنش خشکي. مجله توليد گياهان روغني. 1(1) :65-77.
 42. خليلي داريني، ک.،  م. آزمين،و ح. مروي. 1393.  تاثير مقدار و دفعات محلول پاشي کود کامل بر عملکرد کمي و کيفي نعناع فلفلي. تحقيقات علوم زراعي در مناظق خشک، 1(1): 15-23.
 43.   آرمين، م.و ح. عجم نوروزي، 1393. تأثير پرايمينگ بذر بر جوانه زني و رشد هتروتروفيک گياهچه هاي گندم در شرايط استرس خشکي و شوري. تحقيقات بذر، 4(3):60-71.
 44. ايزي،ع.، م. آرمين و او فيله کش. 1393. تعيين نياز کود نيتروژن در گياه سورگوم بر اساس کارت رنگ برگ. فصلنامه بوم شناسي گياهان زراعي. 10(36): 15-24.
 45. جعفري سواره، ش.، ا. م. الهامي راد، ح. استيري و م.  آرمين. 1393. ارزيابي تاثير روش آنزيم بري بر پايداري تركيبات آنتي اكسيداني آب هويج در حين نگهداري. فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي، 6(20): 23-37.
 46. شريفي، ا.، ص. ريگي، ا. م. الهامي راد و م. آرمين . 1393.  بهينه سازي پارامترهاي انتقال جرم در خشك كردن اسمزي ژل آلوئه ورا با روش سطح پاسخ. فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي، 6(21): 37-51.
 47. عبدالشاهي، آ.، ع.  مرتضوي، ع.ا شعباني، ا.م. الهامي راد، م.  طاهري و م. آرمين  . 1393. بررسي مقاومت حرارتي و تركيب اسيدهاي چربروغن ارقام پسته (Pistacia vera L.) دامغان. فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي، 6(21): 9-21.
 48. کاشکي، م. ا. م. آرمين و م. حيدري. 1393. اثر دفعات كنترل و نوع علف كش مصرفي بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه. دو فصلنامه بوم شناختي علف‌هاي هرز، 2(1): 45-54.
 49. .آرمين، م. و ج. اسماعيل نيا. 1394. تاثير منابع كودهاي نيتروژنه و مقادير مختلف روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه در شرايط شور. فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي، 7(21)20-33.
 50. آرمين، م.و ع. کيوانلو. 1394. اثر محلول پاشي متانول بر خصوصيات ريخت شناسي ريشه و اندام هوايي ذرت در شرايط تنش خشکي  پژوهش هاي به زراعي،7(1):-40-27.
 51. اردکاني، ع. م. آرمين و ن. برهاني. 1394. پتانسيل دگرآسيبي اندام‌هاي مختلف زيره سبز بر جوانه‌زني و رشد اوليه نخود. تحقيقات بذر، 5(2):30-42. 
 52. شباني، ر. و م. آرمين. 1394. اثر محلول پاشي كود اوره و اسيد هيوميك در شرايط ديم بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود. نشريه تحقيقات علوم زراعي در مناطق خشك. 2(1): 1-14.
 53. مصلحي، ج. و م. آرمين. 1394. اثر تراكم جو ناخواسته بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در سطوح مختلف نيتروژن.  فصلنامه زراعت (پژوهش و سازندگي)،  106: 144-152
 54. مهر انديش، م. م. جامي معيني و م. آرمين. 1394. واکنش  کمي و کيفي چغندر قند  به مصرف پتاسيم در شرايط آبياري کامل و  کم آبياري.فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي،پذيرش مقاله
 55. يعقوب زاده، ع.م. آرمين و  م. جامي معيني. 1394. تاثير پليمرسوپر جاذب بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان(Helianthus annuus L.) در شرايط تنش خشكي. پژوهش و سازندگي.پذيرش مقاله
 56. وفادوست، .ر.، م. آرمين و م. حيدري. 1394. تأثير مقادير نيتروژن و دز مصرف علف كش بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در شرايط رقابت با علف‌هاي هرز. پژوهش و سازندگي. پذيرش مقاله.
 57. شوکتي، م. م..، ح. ر. ميري . م. آرمين. 1394. واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت به خشكي موضعي ريشه و مصرف پتاسيم. پژوهش و سازندگي. 111:35-42
 58. مروي،ح.، پ. رضواني مقدم، م. جهان و م. ارمين. 1394. تاثير تاريخ كاشت و تراكم گياهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي    هندوانه ابوجهل. مجله پژوهشهاي توليد گياهي. 23(4): 17-35
 59. حشمت نيا، م. و م. آرمين. 1395. تأثير طول دوره ي تداخل علف‌هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود ايراني (Cicer arietinum cv. Hashem) در دو نظام کشت متفاوت.مجله توليد گياهان زراعي.  33: 25-47.
 60. اردکاني، ع. م. آرمين و ا. فيله کش. 1395.اثر مقدار و نحوه مصرف پتاسيم بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط شور. مجله پژوهش هاي زراعي ايران. 14(3): 514-525.
 61. سليماني، س.، ا. شريفي و  م. آرمين 1395.بهينه سازي دما و فرمولاسيون توليد پودر خرمالو به روش سطح پاسخ.فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي، 8(4): 27-36
 62. مرادي، ح. ر ، م. آرمين ، ح. مروي . 1395. تاثير مقادير نيتروژن و دُز مصرف علف كش نيكوسولفورون بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت در شرايط رقابت با علف هاي هرز. نشريه بوم شناسي علف ‌هاي هرز، 4(1): 16-28
 63. شريفي نيا، م. ر.، م. آرمين، م.حكم آبادي . 1395. اثر بقاياي علف كش هاي دومنظوره گندم بر خصوصيات ريخت شناسي ريشه آفتابگردان. فصلنامه پژوهش هاي به زراعي، 8(1): 71-88
 64. وظيفه دوست، م.، ا. ح. الهامي راد، م. شفافي زنوزيان، م. ح. حداد خداپرست و  م. آرمين . 1395. اثرعصاره و فيبر ساقه نعناع بر زنده ماني باكتري بيفيدو باكتريوم لاكتيس در ماست همزده به روش سطح پاسخ. مجله ميكروب شناسي مواد غذايي،  3(1):43-53 
 65. آرمين، م.و ح. حاجي نژاد. 1395. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسيم و مقادير مختلف کود روي در شرايط تنش شوري. فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي، 25(2): 103-112.
 66. عنابستاني، و. و م. آرمين. 1395.امکان کاهش مصرف علف‌کش فن مديفام+دس مديفام+اتوفومسيت (بتانال پروگرس اُ اف)  بر اساس زمان مصرف در چغندرقند (Beta vulgaris L.). مجله اکوفيزيولوژي گياهان زراعي. 10(40): 823-838
 67. واعظي. ع. و م. آرمين. 1395. اثر زمان محلول‌پاشي کود سولوپتاس و تراکم‌هاي کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود ديم. نشريه تحقيقات کاربردي اکوفيزيولوژي گياهي. 2(1): ??-???
 68. نوبخت عليزاده سبزواري،. م.  آرمينو م. جامي معيني. 1395. نقش دفعات وجين بر ميزان كاهش مصرف علف كش در چغندر قند.فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهان زراعي،  11(43):667-684   .
 69. دلبري، ع. ر.، م.آرمين . م. حيدري .1395.بررسي اثر مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه در شرايط تنش خشكي زودهنگام.فصلنامه پژوهش هاي به زراعي، 8(2):123-134.
 70. جامي معيني، م.، ن. برهاني و م. آرمين. 1395.اثر پرايمينگ با اسيد ساليسيليک بر جوانه‌زني و رشد گياهچه نخود تحت شرايط آللوپاتي گياه تاتوره (Datura stramonium L.). تحقيقات بذر: 6(21): 47-56
 71. آرمين، م. ر. شباني، ح. خدائي و م. جامي معيني. 1395. اثر نانو پرايمينگ روي بر ويژگي‌هاي جوانه‌زني لوبيا در شرايط تنش شوري. 6(20): 70-80.
 72. لطفي، ع. و م. آرمين. 1396. تأثير سن نشاء و زمان انتقال آن بر خصوصيات کمي و کيفي چغندرقند. علوم گياهان زراعي. 48 (1): 29-301
 73. كيوانلو، ع. و م. آرمين. 1396.تاثير كاربرد نيتروژن بر قدرت رقابتي گياه ذرت در تراكم هاي مختلف علف هرز قياق.فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي، 9(28):191-200.
 74. احمدي كمازاني، ن، ام. ح. الهامي راد ، م.قوامي ، م.مريدي فريماني  و م. آرمين..1396.استخراج عصاره آنتي اكسيداني از ضايعات كاهو به كمك اولتراسوند و ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني آن.مجله علوم غذايي و تغذيه،14(3): 21-38
 75. نوريزدان، ح. ر.  ا. ميرزايي دلبري، ج. وطن دوست، ف. بيات شاه پرست، م. آرمين.1396.ارزيابي تنوع ژنتيکي برخي ارقام کلزاي بهاره با استفاده از نشانگر مولکوليISSR. دوفصلنامه فن آوري زيستي در کشاورزي. (2)8:73-80
 76. رضا شباني، ر. و  م. آرمين. 1396.   اثر محلول پاشي كود اوره و اسيد هيوميك در شرايط ديم بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود. نشريه تحقيقات علوم زراعي در مناطق خشك ، 1(1): 77-88  
 77. محمدي بهمدي م.، م. آرمين. 1396. اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف ذرت در شرايط کشت تأخيري. نشريه تحقيقات کاربردي اکوفيزيولوژي گياهي ? (?) :??-??
 78. پدرام نيا، ا.، ع. مرتضوي، ع. ر. صادقي ماهونک؛ ا. ح.  الهامي راد و م. آرمين. 1396. بهينه سازي توليد پروتئين هيدروليز شده دانه هندوانه (Citrullus lanatus) با ارزيابي فعاليت چلات کنندگي با استفاده از روش سطح پاسخ. نوآوري در علوم و فنّاوري غذايي، 9(4): 123-133.
 79.  ادب، ح.  آ. عتباتي، م. آرمين، ح. ذبيحي، ن. دهقاني. 1397. مقايسه روش هاي رگرسيون لجستيک پروبيت و تحليل مميزي جهت شناسايي نواحي مساعد محيطي براي توسعه کشت گردو (مطالعه موردي شهرستان بافت). نشريه مهندسي بيوسيستم ايران، سال چهل و نهم شماره 1، صص ?? -???
 80. امامي، م.  م. آرمين، م. جامي معيني. 1397.  اثر زمان محلول پاشي کودهاي آلي و شيميايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد زعفران. نشريه زراعت و فناوري زعفران، سال ششم شماره ? :??? -???
 81. فاضل م.ا؛ م. آرمين ؛ ج. صبا و ع.  طزري. 1397. اثر تنش شوري بر عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي ويژگي‌هاي فيزيولوژيک توده هاي بومي زيره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس. مجله علمي- پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهي، 10(33): 90-1905.
 82. مهرانديش م.؛ م. جامي معيني وم. آرمين. 1397. اثر منبع و مقدار مصرف پتاسيم بر ويژگي‌هاي کيفي چغندر قند رقم ارس در شرايط آبياري کامل و محدود. مجله علمي- پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهي، 10(34): 97-108.
 83. عبدالهي، ا.،  ا. ح.  الهامي راد، م.شفافيي زنوزيان، ع. بيگ بابايي و  م. آرمين. 1397. بررسي تاثير پيش‌تيمار مايکروويو بر خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن حاصل از دانه‌هاي کنجد. نوآوري در علوم و فنّاوري غذايي، 10(2): 13-21.
 84. پدرام نيا، ا.، ع. مرتضوي، ع. ر. صادقي ماهونک؛ ا. ح.  الهامي راد و م. آرمين.  1397. ارزيابي خواص عملکردي پروتئين هيدروليزشده دانه هندوانه(Citrullus lanatus) به وسيله آنزيم پپسين. نوآوري در علوم و فنّاوري غذايي، 10(3): 41-53.
 85. باقرآبادي، ح.،. م. آرمين و ا. فيله کش. 1398. اثر تاريخ کشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط کشت رايج و کشت با فواصل رديف خيلي کم.  پژوهش هاي پنبه. 98(1): 1-14
 86. روکي ا.؛ م. آرمين و م. جامي معيني. 1398. واکنش هيبريدهاي ذرت (Zea mays L.) با گروه‌هاي مختلف رسيدگي به مقادير کاهش يافته علف‌کش نيکوسولفورن. اکوفيزيولوژي گياهان زراعي، 13(2(50) تابستان): 341-358.
 87. هاشميان، س. ، ا. ح  الهامي، م. آرمين. 1398. بررسي اثر فيبر حاصل از ضايعات باغي برگ چاي بر خصوصيات کيفي ماست همزده. فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي، سال يازدهم شماره ?? صص ?? -??
 88. رايفي زاده، ا.، م. آرمين، م. جامي معيني. 1398. تعيين زمان بحراني کنترل علف هاي هرز در شرايط کشت رايج و فواصل رديف خيلي باريک پنبه. مجله به زراعي کشاورزي، سال بيست و يکم شماره ? .صص ??? -???
 89. نصرآبادي، ح.، م. آرمين، ح. مروي. 1398. تاثير طول دوره تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد زيره سبز در شرايط ديم و آبي. مجله توليد گياهان زراعي، 12(2): 157-170.
 90. مرتضوي ا. و م. آرمين. 1398. اثر اضافه کردن مويان در کاهش دز مصرفي علف‌کش سولفوسولفورون+ مت سولفورون متيل(توتال) در مزارع گندم. مجله علمي- پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهي، 11(39): 243-253.
 91. جوکار م.؛ م. آرمين و م. جامي معيني. 1398. اثر پرايمينگ بر کاهش اثرات بقاياي علف‌کش اپيروس در چغندرقند. تحقيقات بذر، 9(31): 1-12.
 92. ارباب ي.؛ م. جامي معيني و م. آرمين. 1398. اثر تأخيردهنده‌هاي رشد گياهي بر توليد ميکروتيوبر سيب‌زميني در محيط کشت مايع ايستا. مجله پژوهشهاي گياهي:  انتشار آنلاين
 93. ادب،ح.،  آ. عتباتي، . م. پورباقر کردي، م. آرمين، ح. ذبيحي. 1398. برآورد مکاني محصول کلزاي پاييزه بر اساس روش هاي ناپارامتريک (کاربرد در برنامه ريزي فضايي کشاورزي).فصلنامه پژوهش هاي توليد گياهي، 21(3): 199-217.
 94. نصرآبادي، ح. م. آرمين، ح. مروي. 1398. تعيين دوره بحراني کنترل علف هاي هرز زيره سبز(Cuminum cyminum) در شرايط ديم در سبزوار. فصلنامه دانش کشاورزي و توليد پايدار، 20(4): ??? -???
 95. زارعي، م.  م. آرمين.  و م. ر حکم آبادي. 1398. تأثير طول دوره¬ي تداخل علف¬هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد زيره سبز  (Cuminum cyminum) در شرايط کشت رايج و ارگانيک. اكوفيزيولوژي گياهان زراعي، 52 (4): 1-10.
 96. مروي ح.؛ پ. رضواني مقدم؛ م. جهان و م. آرمين. 1399. تأثير تنش خشکي و مقادير مصرف کود دامي بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کارايي مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.). مجله علمي- پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهي، 12(40): 18-26.
 97. اردکاني، م.،  م.آرمين و  ا. دادرسي. 1399. اثر زمان و مقدار محلول‌پاشي عصاره جلبک دريايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط تنش شوري. پژوهش هاي به زراعي، (3)7
 98. غفوري اسکويي، ح.،اف.جوادي، م. ر. سعيدي اصل، ص.آزادمرد دميرچي، م. آرمين. 1399. توليد سوسيس غني شده با پودر بزرک و مطالعه ويژگي هاي فيزيکي، شيميايي وميکروساختار آن. فصلنامه علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران،  15(3):  ?? -??
 99. صباغ زاده، ر.،، ا. ح. الهامي راد، م. آرمين. 1399. مطالعه ي اثر شرايط کارامليزاسيون و نوع قند بر شدت قهوه اي شدن و ويژگي هاي احياءکنندگي و آنتي اکسيداني کارامل توليدي. فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي،  12 1-10.
 100. قوي، ع. و م. آرمين. 1399. مديريت تلفيقي علف هاي هرز پنبه در کشت هاي رايج و با فواصل رديف خيلي کم. اكوفيزيولوژي گياهان زراعي. پذيرش مقاله
 101. حسنيي،و. و م. آرمين. 1399. بررسي امکان کاهش دُز مصرفي علف‌کش تري‌فلورالين در پنبه کشت شده در شرايط کشت رايج و فواصل رديف خيلي باريک. پژوهش هاي پنبه. پذيرش مقاله
 102. مهر انديش، م. م. گلوي،   م. رمرودي، م. آرمين. 1399. تأثير نظام‌هاي مختلف تغذيه بر ويژگي‌هاي کمي و کيفي چغندر قند در شيوه‌هاي مختلف کشت. به زراعي کشاورزي. انتشار انلاين

 

 

 

 

 

Publication in English:

 • Armin, M. Gh. Noormohammadi, E.Zand, M.A.Baghestani and F.Darvish. 2007. Using plant density to increase competition ability in more and less competitive wheat cultivars with Wild oat. Asian journal of  plant science,6(4):599-604. (ISI)
 • Asgharipour, M. R. and M. Armin 2010 . Growth and Elemental Accumulation of Tomato. Seedlings Grown in Composted Solid Waste Soil Amended. Am. Eurasian J. of sustainable agriculture. 4(1)- 94-101.(ISI)
 • Asgharipour, M. R. and M. Armin 2010 Inhibitory Effects of Sorghum Halepens Root and Leaf Extracts on Germination and Early Seedling Growth of Widely Used Medicinal Plants. Advances in Environmental Biology, 4(2): 316-324. (ISI)
 • Asgharipour, M. R. and M. Armin 2010. Allelopathic Potential of Saffron on Following Crop in Rotation. International Journal of Applied Agricultural Research. 5(3):401-409.
 • Tavakolipour, H.,  M. Armin, and A. Kalbasi-Ashtari, .2010.  "Storage Stability of Kerman Pistachio Nuts (Pistacia vera L.)," International Journal of Food Engineering: 6 (3):(ISI)
 • ArminM.and M. R. Asgharipour, 2010. The effect of priming on germination and seedling growth of watermelon . Advances in Environmental Biology. 4(3): 501-505. (ISI)
 • JaimoeiniM.Armin, M. M. R. Asgharipourand S. Karimi Yazdi.. 2011. Effects of Different Plant Growth Regulators and Potting Mixes on Micropropagation and Minituberization of Potato Plantlets. . Advances in Environmental Biology5(4): 631-638, (ISI)
 • Absalan, A.A.Armin, M. M. R. Asgharipourand S. Karimi Yazdi. 2011. Effects of different forms of nitrogen application on yield response of corn under saline condition. Advances in Environmental Biology. 5(4): 719-724. (ISI)
 • Marvi, H. M. haydari and M. armin. 2011. Physiological and biochemical responses of eight wheat cultivars under salinity stress.ARPN Journal of Agricultural and Biological Science.5(6):35-40 (ISI)
 • Armin M.,  Gholami, H. and Miri, H. R.2011. Effect of plant density and nitrogen rate on yield and yield components of wheat in wild oat-infested condition. dvances in Environmental Biology, 5: 3084-3090.
 • ArminM.M. R. Asgharipour, . 2011. Effect of plant density on wild oat competition with competitive and non-competitive wheat cultivars. Agricultural Sciences in China. 10(10):1554-1561. (ISI)
 • Armin,  M. M. R. Asgharipour, . 2011. Effect of time and concentration of boron foliar application on yielding and qualitative components of sugar beet. Asian Journal of Plant Sciences, 10: 307-311. (ISI)
 •    Marvi H., Armin M. and Borhani, N. R. 2011. The effects of foliar application of salicylic acid on Qualitative and quantitative yield of wheat under saline conditions. International Research Journal of Applied and Basic Sciences.2(9):366-370.
 • Fallah R. , Armin M. and Tajabadi, M. 2012. A Study of Attitudes and Determinant Factors in Insurance Development for Strategic Agricultural Products. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences,2(2):44-50. (ISC)
 • Mehrandish, M.,  Jami Moeini, M. and  Armin, M. 2012. Sugar beet (Beta vulgaris L.) response to potassium application under full and deficit irrigation. European Journal of Experimental Biology,2(6):2113-2119.  (ISI)
 • Rozrokh, M. Sabaghpour, S.H., Armin, M.  and Asgharipour, M. 2012. The effects of drought stress on some biochemical traits in twenty genotypes of chickpea. European Journal of Experimental Biology,2(6):1980-1987. (ISI)
 • Jannatabadi, A. A., Talebi, R., Armin, M., Jamalabadi, J. G.,  and Baghebani, N. 2013. Genetic diversity of Iranian landrace chickpea (Cicer arietinum L.) accessions from different geographical origins as revealed by morphological and sequence tagged microsatellite markers. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 1-5.. (ISI)
 • Kamrani Manesh, A., Armin, M. and  Jami Moeini, M. 2013. The effect of sulfur application on yield and yield components of corn in two different planting methods in saline conditions. International Journal of Agronomy & Plant Production, 4(7):1474-1478
 • Miri, H. and ArminM2013. The interaction effect of drought and exogenous application of glycine betaine on corn (Zea mays L.). European Journal of Experimental Biology,  3(5):197-206 (ISI)
 • Miri, H. and ArminM2013. The use of plant water extracts in order to reduce herbicide application in wheat. European Journal of Experimental Biology, 3(5):164-155 (ISI)
 •  Fallahi nezhad, S. and Armin, M.. 2013. Evaluation of relative resistance in some selected genotypes Mahaleb (Prunus mahaleb L.) dwarf to Phytophthora species. Journal of Novel and Applied Scince. 4(10): 25-35.
 • Khosravi, M., Mortazavi, A.,  Karimi, K., Sharayie, P.  Armin, M. 2013. Comparison of ultrasound assisted and Kelavenger extraction methods on efficiency and antioxidant properties of Fennel’s oil essence and its optimization by response surface methodology. International journal of agriculture and crop sciences,  5(21): 2521-2528.
 •   Rahmani, A, Jafarnezhad, A.,  Taheri, Gh.  Armin, M. and Tajabadi, M.  2013. Effect of Planting Date on Growth And Assimilate Contribution of Assimilates on Seed Yield of Six Wheat Cultivars. Advance in Agriculture and Biology. 1(4):94-100.
 • Rahmani, A, Jafarnezhad, A.,  and  Armin, M. 2014. Agro physiological responses of different wheat cultivar to planting date at moderate regions. Annual Review & Research in Biology. 4 (8): 1268-1277
 • Armin, M and Miri, H. 2013, Effects of glycine betaine application on quantitative and qualitative yield of Cumin under irrigated and rain-fed cultivation. Journal of Essential Oil Bearing Plant. 17 (4), 708-716
 • Khosravi, M., Mortazavi, A.,  Karimi, K., Sharayie, P.  Armin, M. 2014. Investigation of antioxidant and antifungal activity of fennel essence. Int. J. Biosci. 4(2), 148-153.
 • Armin, M.Akbari, S. and Mashhadi, S. 2014. Effect of time and concentration of Nano-Fe foliar application on yield and yield components of Wheat. Int. J. Biosci4 (9), 69-75
 • Seydabadi, A. and   Armin, M. 2014. Sugar beet (Beta vulgaris L.) response to herbicide tank-mixing and Humic acid.Int. J. Biosci. 4 (12), 339-345.
 • Asgharipour, M. R., Armin, M. and Pooresmail, H. 2014.Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) alleviate toxicity of cadmium on germination and early seedling growth of fennel. Int. J. Biosci. 4 (9), 69-75.
 • Koushki, K., Armin, M. and Filekesh, E., 2014. The effects of Solo-potash foliar Application times and Irrigation interval on Quantitative and Qualitative yield of Sorghum. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci, 3, pp.181-186.
 • Vazifedoost, M., Elhami Rad, A. H.,  Shafafi  Zenoozian, M. Haddad Khodaparast, M. H. and Armin M. 2014. Effect of ultrasound-assisted maceration on the extract of phenolic compounds and antioxidant activity from iranian mint (Mentha piperita L). Int. J. Biosci. 5(8), 207-214.
 • Athary, M., Saeidiasl, M.R., Elhamirad, A.H. and Armin, M., 2015. Production of NonCarbonated Yogurt Drink (Dough) Enriched with Marjoram Extract and Evaluation of its Physicochemical and Microbial During Storage. Adv. Environ. Biol, 9(3), pp.328-334.
 • Hoseini-shoar, E. and Armin, M., 2015, January. Study of Dual-purpose Herbicides Efficacy on Weed control in Turfgrass of Landscape. In Biological Forum (Vol. 7, No. 1, p. 206). Research Trend.
 • Rahmani, A., Jafarnezhad, A., Mirak, T.N. and Armin, M., 2016. Parametric Stability Analyses for Grain Yield of Promising Durum Wheat Genotypes in Moderate Region of Iran. Advances in Bioresearch, 7(6). 156-163.
 • Rahmani, A., Jafarnezhad, A., Moayedi, A.K. and Armin, M., 2016. Analysis of Yield Stability and Adaptation of Durum Wheat Promising Genotypes in Temperate Region of Iran. Advances in Bioresearch, 7(6).
 • Koshki, A.A. and Armin, M., 2016. Influence of Potassium Foliar Application on Cotton Yield (Gossypium barbadense L.) under Saline Condition. Journal of Crop Nutrition Science, 2, pp.52-60.
 • Sabeti, Z., Armin, M. and Vaezi, K.M.R., 2017. Investigation of effective microorganisms application method on alleviation of salt stress effects on root morphology of sweet corn. Ratarstvo i povrtarstvo, 54(2), pp.48-55.
 • Toorabi, S., & Armin, M. (2018). Effect of integrated weed management systems on quantitative and qualitative yield of sugar beet under different irrigation regimes. Pakistan Journal of Weed Science Research, 24(3).
 • Amiri, Z., Asgharipour, M. R., Campbell, D. E., & Armin, M. (2019). A sustainability analysis of two rapeseed farming ecosystems in Khorramabad, Iran, based on emergy and economic analyses. Journal of Cleaner Production, 226, 1051-1066.
 • Ghafouri-Oskuei, H., Javadi, A., Asl, M. R. S., Azadmard-Damirchi, S., & Armin, M. (2019). Quality properties of sausage incorporated with flaxseed and tomato powders. Meat Science, 107957.
 • Shojania, H. R., Momeni-Moghaddam, M., Hossini, S. E., Armin, M., & Omrani Bidi, J. (2019). MicroRNA 155 Downregulation by Vitamin C–Loaded Human Serum Albumin Nanoparticles During Cutaneous Wound Healing in Mice. The international journal of lower extremity wounds, 1534734619842975.
 • Dastorani, M., & Armin, M. (2019). Effect of the Nitrogen Rate and Weed Control Treatments on the Quantitative and Qualitative Yield of Sugar Beet. Russian Agricultural Sciences, 45(5), 423-429.
 • Manshoori, F., Armin, M., & Marvi, H. (2019). Role of Sodium nitroprusside on mitigation of salt stress in Sweet corn. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology, 28(2), 196-210.
 • Timachi, F., Armin, M., Jamimoeini, M., & Abhari, A. (2020). Physiological response of cumin to times and type of stress modulator in rain-fed and irrigated conditions. Russian Journal of Plant Physiology, 67(6), 1163-1172.
 • Zare, M. S., Armin, M., & Marvi, H. (2020). Physiological Responses of Cotton to Stress Moderator Application on Different Planting Date Under Saline Conditions. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, 1-15.
 • Amirabbasi, S., Elhamirad, A. H., Saeediasl, M. R., Armin, M., & Ziaolhagh, S. H. R. (2020). Optimization of polyphenolic compounds extraction methods from Okra stem. Journal of Food Measurement and Characterization, 1-18.
 • Pahlavan, A., Kamani, M. H., Elhamirad, A. H., Sheikholeslami, Z., Armin, M., & Amani, H. (2020). Rapid quality assessment of bread using developed multivariate models: A simple predictive modeling approach. Progress in Agricultural Engineering Sciences.
 • Derakhshan, M., Elhamirad, A. H., Javanmard, M., Sharayei, P., & Armin, M. (2020). Optimization of conditions of ultrasound-assisted extraction of effective compounds from apple pomace (malus domestica). International Journal of Biology and Chemistry, 13(1), 135-147.
 • Abdollahi, A., Zenoozian, M. S., Saeidiasl, M. R., Armin, M., & Beigbabaei, A. (2020). Modeling the chemical properties of sesame oil under the influence of pulsed electric field using the artificial neural networks. Acta agriculturae Slovenica, 115(2), 473-483.
 • Pourebrahim, N., Elhamirad, A., Einafshar, S., & Armin, M. (2020). Thin layer drying models, antioxidative activity and phenolic compounds of rose petals (Rosa damascena Mill.) in tray dryer. International Journal of Biology and Chemistry, 12(2), 141-149.
 • Ghasempour, N., Rad, A. E., Javanmard, M., Azarpazhouh, E., & Armin, M. (2020). Optimization of conditions of ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from orange pomace (Citrus sinensis). International Journal of Biology and Chemistry, 12(2), 10-19.
 • Pashazadeh, B., Elhamirad, A. H., Hajnajari, H., Sharayei, P., & Armin, M. (2020). Optimization of the pulsed electric field-assisted extraction of functional compounds from cinnamon. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 23, 101461.

 

 

 

 

 

 

 

سوابق آموزشي:

 1. تدريس درس روشهاي پيشرفته آماري  در دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد سبزوار(درمقطع كارشناسي ارشد).
 2. تدريس درس طرح آزمايشات کشاورزي در دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد سبزوار(درمقطع كارشناسي).
 3. تدريس درس آمار و احتمالات در دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد سبزوار(درمقطع کارشناسي)
 4. تدريس درس آمار و احتمالات در دانشكده محيط زيست دانشگاه تربيت معلم سبزوار (درمقطع کارشناسي)
 5. تدريس درس طرح آزمايشات کشاورزي در دانشكده محيط زيست دانشگاه تربيت معلم سبزوار(درمقطع كارشناسي).

کتب چاپ شده

1.        مباحث نوين در فيزيولوژي گياهي. 249 ص.

2.       کاربرد نرم افزار SASتحت ويندوز در تجزيه هاي آماري.184ص.

          

3.      درسنامه رگرسيون و مدلسازي.240ص.

4.       طرح هاي آزمايشي در علوم صنايع غذايي. 300 ص.

طرح هاي پزوهشي انجام شده

1.        بررسي اثر محلول پاشي اسيد بوريک بر عملکرد کمي وکيفي چغندر قند
2.        اثر آبياري با آب شور بر عملکرد کمي و کيفي زيره سبز
3.        ارزيابي خصوصيات گياهچه اي واريته هاي رقيب و غير رقيب گندم  و يولاف وحشي
4.       اثر محلول پاشي گلاييسن بتائين بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان

 

مقاله هاي ارائه شده در كنگره هاوسمينارهاي داخلي:

 1. آرمين، م. 1381. مديريت آفت در مزارع کلزا. 1381. سمينار کشت کلزا در استان گلستان (14الي17بهمن)
 2.        آرمين، م. و راشد محصل .م .ح.  1382-.  اثر تراکم گياهي و دفعات کنترل علفهاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد انيسون- 1382. سومين همايش کشاورزي و منابع طبيعي باشگاه پژوهشگران جوان- فسا (12-15شهريور)
 3.     آرمين، م.و روزبهاني، آ. 1383.  اثر کود کامل بر عملکرد و اجزاي عملکرد سيب زميني. 1383- چهارمين همايش کشاورزي و منابع طبيعي باشگاه پژوهشگران جوان-تبريز(18-19 آبان)
 4.       آرمين، م. ، مودي. ح.، راشد محصل، م. ح. و کريمي يزدي، س. 1384.  اثر تراکم گياهي و مقادير مختلف ازت بر عملکرد و اجزاي عملکرد سياهدانه 1384. پنجمين همايش کشاورزي و منابع طبيعي باشگاه پژوهشگران جوان- رودهن (15-16شهريور)
 5.     آرمين، م، ا. زند، ق. نور محمدي، م. ع. باغستاني و ف. درويش. 1384  رقابت يولاف وحشي با ارقام گندم 1384- نهمين گنگره زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزي ورامين- شهريور
 6.        آرمين، م.،مروي. ح. و حکم آبادي، م. ر. 1386.  بررسي اثر مقادير مختلف و زمان مصرف اسيد بوريك بر عملكرد كمي و كيفي چغندر قند در منطقهسبزوار. اولين همايش ملي دانشجويي زراعت واصلاح نباتات. دانشگاه آزاد کرمانشاه 11 شهريور 1386.
 7.      آرمين، م.،مروي. ح.  و حجازي، م. 1386.  ارزيابي خصوصيات گياهچه اي واريته هاي مقاوم و حساس گندم در رقابت با يولاف وحشي. اولين همايش ملي دانشجويي زراعت واصلاح نباتات. دانشگاه آزاد کرمانشاه 11 شهريور 1386.
 8. مروي، ح. آرمين، م.، باقري، ع. ر.، و برهاني، ن. ر. 1386. اثر تاريخ کشت و تراکم گياهي بر مراحل فنولوژيکي و مورفولوژيکي عدس. دومين همايش ملي حبوبات. تهران آذر ماه 1386 .
 9. آرمين، م.،  مروي، ح.، باقري، ع. ر.، و برهاني، ن. ر. 1386. اثر تاريخ کشت و تراکم گياهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد عدس. دومين همايش ملي حبوبات. تهران آذر ماه 1386 .
 10. آرمين، م، ا. زند،  و  م. ع. باغستاني 1386. اثر مقادير کاهش يافته علف کش کلودينوفاپ پروپاژيل برعملکرد و درآمد اقتصادي ارقام رقيب و غير رقيب گندم در رقابت با يولاف وحشي. دومين همايش ملي علف هاي هرز. مشهد. بهمن ماه 1386.
 11. آرمين، م.،مروي. ح.  و حجازي، 1386.  تفاوت در خصوصيات ارقام رقيب و غير رقيب گندم به رقابت يولاف وحشي در اوايل رشد. دومين همايش ملي علف هاي هرز. مشهد. بهمن ماه 1386.
 12. ديواندري، ن،  ديواندري، م.،  مرتضوي، ع. و  آرمين، م.،.  1387.   بررسي خواص کششي فيلم هاي خوراکي برپايه آب پنير، کازئينات سديم و صمغ تراگاکانت. هيجدهمين کنگره صنايع غذايي. پژوهشکده علوم و صنايع غذايي. مشهد. 24- 25 مهر.
 13. مختاريان م. ، نوبهار ف.،  توکلي پور، ح و، آرمين م. 1387. بهينهسازيپارامترهايموثردرتوليدپودرگوجهفرنگي. هيجدهمين کنگره صنايع غذايي. پژوهشکده علوم و صنايع غذايي. مشهد. 24- 25 مهر.
 14. آرمين، م.،   جامي معيني، م. 1387. بر همکنش تراکم گندم و يولاف وحشي بر عملکرد گندم و رشد يولاف وحشي در ارقام رقيب و غير رقيب گندم. اولين همايش ملي زيست شناسي. تالش مرداد ماه 1387.
 15. آرمين، مو برهاني، ن. ر. 1387. اثر پرايمينگ بذر بر جوانه زني و  رشد  گياهچه هاي هندوانه. اولين همايش ملي يذر. گرگان آبان ماه 1387 .
 16. جامي معيني، م.، - آرمين، م  تاج آبادي، ح. و  عابدي نيا. ا. ر 1387.. اثر محلول پاشي فسفر بر عملکرد  واجزاي عملکرد گندم زمستانه. اولين همايش ملي کشاورزي- دي ماه 1387. دانشگاه آزاد ارسنجان
 17. آرمين، مجامي معيني، م. و برهاني، ن. ر. 1387. اثر آبياري با آب شور بر عملکرد کمي و کيفي زيره سبز(Cuminum cyminum L.). ا.ولين کنفراس بين الملي بحران آب. اسفند ماه 1387. زابل
 18. آرمين، مو  اصغري پور. م. 1387. اثر مصرف نسبت هاي مختلف کمپوست بر  مقدار عناصر کم مصرف و پرمصرف در اندامهاي گوجه فرنگي. اولين کنفراس ملي توليد و فراوري گوجه فرنگي.  مشهد. بهمن ماه 1387.
 19. آرمين، مو  اصغري پور. م. 1387. تأثير کمپوست توليد شده از زباله شهري مشهد برخصوصيات فيزيکو شيمياي و  ميزان فلزات سنگين در خاک و اندامهاي گوجه فرنگي. اولين کنفراس ملي توليد و فراوري گوجه فرنگي.  مشهد. بهمن ماه 1387.
 20. اصغري پور. م - آرمين، مو  . 1387. اثر مصرف کمپوست بر  سبز شدن و رشد گياهچه­هاي گوجه فرنگي  . اولين کنفراس ملي توليد و فراوري گوجه فرنگي.  مشهد. بهمن ماه 1387
 21. آرمين، موو  داورزني، ع. 1389. تاثير پرايمينگ بذر بر جوانه‌زني و رشد هتروتروفيک گياهچه‌هاي گندم در شرايط استرس خشکي و شوري. يازدهمين گنگره زراعت. تهران
 22. عرب عامريان، ف. ا. ح. الهامي راد، ع. ر. قدس ولي، م. آرمين و ح. بخش آبادي 1390. بررسي ميزان فعاليت آنزيم بتاگلوکاناز در طول مدت زمان جوانه زني در مالت حاصل از دو واريته جو استان گلستان. اولين سمينار ملي امنيت غذايي. 28-29 ارديبهشت 1390. سوادکوه
 23. عرب عامريان، ف. ا. ح. الهامي راد، ع. ر. قدس ولي، م. آرمين و ح. بخش آبادي 1390. بررسي تاثير مدت زمان خيساندن بر ميزان فعاليت آنزيم بتاگلوکاناز مالت حاصل از دو واريته جو(واريته صحرا، لاين D5). اولين سمينار ملي امنيت غذايي. 28-29 ارديبهشت 1390. سوادکوه
 24. نياستي، س. ح. توکلي پور، ع. ر. قدس ولي و م. آرمين. 1390. بررسي تاثير رطوبت بر خواص فيزيکي دانه هاي آفتابگردان روغني کشت شده در استان گلستان. اولين سمينار ملي امنيت غذايي. 28-29 ارديبهشت 1390. سوادکوه
 25. پريزن، ط. ا. م. الهامي راد. ح .استيري و م. آرمين.1390. ارزيابي خصوصيات آنتي اکسيداني و راديکال گيرندگي عصاره اتانولي برگ گياه سنا. اولين سمينار ملي امنيت غذايي. 28-29 ارديبهشت 1390. سوادکوه
 26. نياستي، س. ح. توکلي پور، ع. ر. قدس ولي م. آرمين وز. پور فلاح.1390. مطالعه خواص فيزيکي دانه آفتابگردان به منظور کاهش تلفات آن.  نخستين همايش فراملي بهينه سازي زنجيره توليد ، توزيع و مصرف در صنايع غذايي. گرگان-20-21 ارديبهشت 1390.
 27. نياستي، س. ح. توکلي پور، م. آرمينوز. پور فلاح.1390. تعيين ويزگي هاي فيزيکي پس از برداشت ارقام متداول گوجه فرنگي استان خراسان رضوي.  نخستين همايش فراملي بهينه سازي زنجيره توليد ، توزيع و مصرف در صنايع غذايي. گرگان-20-21 ارديبهشت 1390.
 28. مختاريان، م. ف. کوشکي, ح. بخش آبادي و م. آرمين. 1390. بررسي مدل هاي رياضي خشک کردن لايه اي نازک رقم ريوگراند Yگوجه فرنگي با فرايند جابجايي هواي داغ. نخستين همايش فراملي بهينه سازي زنجيره توليد ، توزيع و مصرف در صنايع غذايي. گرگان-20-21 ارديبهشت 1390.
 29. عرب عامريان، ف. ا. ح. الهامي راد، ع. ر. قدس ولي، م. آرمين و ح. بخش آبادي 1390. بررسي تاثير مدت زمان جوانه زني بر روي ميزان فعاليت آنزيم بتا گلوکاناز ملات حاصل از دو واريته جو استان گلستان.نخستين همايش فراملي بهينه سازي زنجيره توليد ، توزيع و مصرف در صنايع غذايي. گرگان-20-21 ارديبهشت 1390.
 30. عرب عامريان، ف. ا. ح. الهامي راد، ع. ر. قدس ولي، م. آرمين و ح. بخش آبادي 1390. بررسي  اثر فرايند مالت سازي بر ويژگي هاي فيزيکو شيميايي مالت حاصل از دو واريته جو (واريته صحرا, لاينD 5).نخستين همايش فراملي بهينه سازي زنجيره توليد ، توزيع و مصرف در صنايع غذايي. گرگان-20-21 ارديبهشت 1390.
 31. آرمين، م.و م. ر.  حکم آبادي. 1390. اثرات کاربرد خارجي گلايسين‌بتائين بر کاهش اثرات تنش شوري بر جوانه زني آفتابگردان. دومين همايش ملي علوم و تکنولوژي بذر. 4 و 5 آبان ماه. دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.
 32. آرمين، م.،ح. حسني، س. قرباني، ش. مجدي و ب. مطيعي. 1390. تاثير اندازه بذر و پرايمينگ در شرايط شور برخصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه گندم. دومين همايش ملي علوم و تکنولوژي بذر. 4 و 5 آبان ماه. دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.
 33. جعفري سواره، ش.،  ا. ح. الهامي راد، ح. استيري و م. آرمين.  1390. ارزيابي تاثير روش بلانچينگ و خصوصيات آنتي اكسيداني آب هويج در طي دوره ي نگهداري. بيستمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي.تهران - دانشگاه صنعتي شريف 1-3 آذر 1390.
 34. ذوالفقاري، س.، ع. مرتضوي، ر. نيازمند و م. آرمين.  1390. بهينه سازي خصوصيات هيدراتاسيوني و پايداري امولسيون كالباس كم-چرب با جايگزيني صمغ دانه ريحان و كاراگينان. بيستمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي.تهران - دانشگاه صنعتي شريف 1-3 آذر 1390.
 35. نورمعبودي، م. ا. ح. الهامي راد، ح. استيري و م. آرمين.  1390 بررسي تغييرات خصوصيات آنتي اكسيداني آب هويج در اثر آنزيم بري طي دوره ي نگهداري. بيستمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي.تهران - دانشگاه صنعتي شريف 1-3 آذر 1390.
 36. خليلي، م،. ا. ح. الهامي راد،  م. ر. هوشمند دلير و م. آرمين.  1390. مقايسه ي خصوصيات آنتي اكسيداني پنير خامه اي در دماهاي محيط و يخچال،طي دوره نگهداري. بيستمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي.تهران - دانشگاه صنعتي شريف 1-3 آذر 1390.
 37. ميرحاج، ف.، ا. ح. الهامي راد، ر. نيازمند  و م. آرمين.  1390 فرمولاسيون نوشيدني چاي سبز با طعم عسل وارزيابي خصوصيات حسي، شيميايي وميكروبي آن در طي دوره نگهداري. بيستمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي.تهران - دانشگاه صنعتي شريف 1-3 آذر 1390.
 38. رجبي بخشنده، ب. ا. ح. الهامي راد،  م. ر. هوشمند دلير و م. آرمين.  1390.بررسي و مقايسه پايداري حرارتي روغن زيتون بكر وكنجد خام با دو روغن سرخ كردني تجاري. بيستمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي.تهران - دانشگاه صنعتي شريف 1-3 آذر 1390.
 39. الهامي راد، ا. ح.، ب. رجبي بخشنده، م. ر. هوشمند دلير و م. آرمين.  1390.بررسي تغييرات در تركيبات فنولي ،توكوفرولي وپايداري اكسيداتيو روغن زيتون بكر در طول نگهداري. بيستمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي.تهران - دانشگاه صنعتي شريف 1-3 آذر 1390.
 40. فهيمي حق وردي، ر.،  ا. ح. الهامي راد، م. ح.  حداد خداپرست ، ح. استيري ،م. آرمين ، ب.  عسکري ، س. قاسمي و  ف. مختاري . 1390. تأثير عصاره زردچوبه حاصل از روش هاي مختلف ارزيابي در پايداري روغن سويا با استفاده از تست رنسيمت. همايش ملي صنايع غذايي(فن آوري هاي نوين، کنترل کيفيت و بسته بندي مواد غذايي). 9-10 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 41. فهيمي حق وردي، ر.،  ا. ح. الهامي راد، م. ح.  حداد خداپرست ، ح. استيري ، م. آرمين ، ب.  عسکري ،  ف. مختاري و  س. قاسمي. 1390. بررسي اثر ترکيبات فنولي و قدرت راديکال گيرندگي عصاره هاي آنتي اکسيداني زردچوبه. همايش ملي صنايع غذايي(فن آوري هاي نوين، کنترل کيفيت و بسته بندي مواد غذايي). 9-10 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 42. مختاري، م.، ا. ح. الهامي راد، م. ح.  حداد خداپرست ، ح. استيري ، م. آرمين، ب. عسکري و ر. فهيمي حق وردي. 1390. ارزيابي پايذاري يکارآيي حرارتي آوتي اکسيدان عصار سبوس برنج ايراني. همايش ملي صنايع غذايي(فن آوري هاي نوين، کنترل کيفيت و بسته بندي مواد غذايي). 9-10 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 43. مختاري، م.، ا. ح. الهامي راد، م. ح.  حداد خداپرست ، ح. استيري ، م. آرمين، ب. عسکري و ر. فهيمي حق وردي. 1390. بررسي فعاليت آنتي اکسيداني  سبوس دو رقم برنج بومي استان اصفهان. همايش ملي صنايع غذايي(فن آوري هاي نوين، کنترل کيفيت و بسته بندي مواد غذايي). 9-10 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 44. عرب کنگان، ز.، م. ر. سعيدي اصل و م. آرمين. 1390. بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گياه گزنه بااستفاده از اولتراسوند. همايش ملي صنايع غذايي(فن آوري هاي نوين، کنترل کيفيت و بسته بندي مواد غذايي). 9-10 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 45. عرب کنگان، ز.، م. ر. سعيدي اصل و م. آرمين. 1390. بهينه سازى فراينداستخراج تركيبات فنوليك از عصاره گياه گزنه بااستفاده از اولتراسوند. همايش ملي صنايع غذايي(فن آوري هاي نوين، کنترل کيفيت و بسته بندي مواد غذايي). 9-10 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 46. پريزن، ط.، ا. ح. الهامي راد، م. آرمين و م. خليلي. 1390.  ارزيابي خصوصيات آنتي اکسيداني متانولي برگ حنا. همايش ملي صنايع غذايي(فن آوري هاي نوين، کنترل کيفيت و بسته بندي مواد غذايي). 9-10 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 47. رجبي بخشنده، ب. ا. ح. الهامي راد، م. ر. هوشمند دلير و م. آرمين. 1390. بررسي و مقايسه پايداري حرارتي روغن زيتون بکر وکنجد خام با دو روغن سرخ کردني تجاري. همايش ملي صنايع غذايي(فن آوري هاي نوين، کنترل کيفيت و بسته بندي مواد غذايي). 9-10 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 48. رجبي بخشنده، ب. ا. ح. الهامي راد،  م. ر. هوشمند دلير و م. آرمين.  1390.بررسي پايداري اکسيداتيو روغن کنجد خام درطول نگهداري. همايش ملي صنايع غذايي(فن آوري هاي نوين، کنترل کيفيت و بسته بندي مواد غذايي). 9-10 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 49. ميرحاج، ف.، ا. ح. الهامي راد، ر. نيازمند و م. آرمين.  1390.فرمولاسيون نوشيدني چاي سبز با طعم عسل وارزيابي خصوصيات حسي، شيميايي وميكروبي آن در طي دوره نگهداري. بيستمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي.1-3 آذر 1390. دانشگاه صنعتي شريف، تهران.
 50. آرمين، م.ا. زند  و م. ع. باغستاني. 1390. اثر تراکم گياهي بر جذب و راندمان مصرف نور دو رقم رقيب و غير رقيب گندم در رقابت با يولاف وحشي. چهارمين همايش علف هرز. بهمن. اهواز
 51. آرمين، م.،ا. کامراني منش و م. اکبري منش. 1390. اثر زمان و مقدار مصرف نفت سفيد بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کنترل علف هاي هرزدر زيره سبز. همايش ملي فراورده هاي طبيعي و گياهان دارويي. 4 و 5 مهرماه بجنورد.
 52. جامي معيني، م.، م. آرمين و م. فاضل. 1390. واکنش کمي و کيفي زيره سبز به نحوه مصرف گليسين بتائين در شرايط ديم و فارياب. همايش ملي فراورده هاي طبيعي و گياهان دارويي. 4 و 5 مهرماه بجنورد.
 53. جناتي، ن.، ک. عزيزي و م. آرمين. 1390. تاثير ورمي کمپوست و هيوميک اسيد بر برخي خصوصيات جوانه زني گياه دارويي مرزه (Satureia hortensis). همايش ملي فراورده هاي طبيعي و گياهان دارويي. 4 و 5 مهرماه بجنورد.
 54. آرمين، م.،م. مشکاني و م. جامي معيني. 1390. اثر مصرف کود بيولوژيک بر عملکرد کمي و کيفي گاوزبان. همايش ملي فراورده هاي طبيعي و گياهان دارويي. 4 و 5 مهرماه بجنورد.
 55. دولت آبادي، ا.، م. آرمين. و ا. ريوندي . 1391. اثر  زمان و مقدار مصرف اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط شور. دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين در توليد گياهان با منشاء روغني. 29 آبان 91. دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد.
 56. امانيان، ع. ا.، م. آرمين و ا. فيله کش. 1391. اثر مصرف مقادير مصرف عنصر روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان در شرايط تنش خشکي. دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين در توليد گياهان با منشاء روغني. 29 آبان 91. دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد.
 57. کاشکي، م. ا. م. آرمين و م. حيدري. 1391. اثر دفعات کنترل و روش مصرف علف کش بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه. دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين در توليد گياهان با منشاء روغني. 29 آبان 91. دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد.
 58. تاج آبادي، م. و م. آرمين 1391 . اثر دماي پرايمينگ بر مولفه هاي جوانه زني پنبه. دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تهران.
 59. مهرانديش، م. م. جامي معيني و م. آرمين. 1391. واکنش چغندر قند به مصرف پتاسيم در شرايط آبياري کامل و  کم آبياري. دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تهران.
 60. الهامي راد، ا. ج.، ع. بايگان،  م. ا. هوشمنددلير و م . آرمين. 1391. توليد ماست توت فرنگي عملگرا به وسيله عصاره انار و بررسي ميزان تركيبات فنوليك، ويسكوزيته ، سينرزيس و خواص ارگانولپتيك ماست توليد شده تحت تاثير غلظت عصاره انار و مدت زمان نگهداري. دومين سمينار ملي امنيت غذايي. 26-27 مهرماه 1391. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 61. تاج آبادي، م. م. آرمين  و م. محمود خاني. 1391. اثر تنش هاي محيطي بر خصوصيات آللوپاتي چاودار. دومين همايش ملي زيست شناسي پيام نور. آذر ماه. تهران
 62. مصلحي، م. و م. آرمين  1391. اثر محلول پاشي اسيد هيوميک بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود. دومين همايش ملي زيست شناسي پيام نور. آذر ماه. تهران
 63. آرمين، م. 1391. بررسي خصوصيات آللوپاتي خاک مزراع زير کشت زعفران. همايش ملي زعفران. آذر ماه . مجتمع فني تربت حيدريه.
 64. آرمين، م. 1391.اثرات  آللوپاتي بقاياي برگ و بنه زعفران بر جوانه زني و رشد گياهان موجود در تناوب آذر ماه . مجتمع فني تربت حيدريه.
 65. شوريده، ه. ت. اسفندياري، م. مشکاني  و م. ‌آرمين. 1391.  تاثير مديريتهاي مختلف کودي بر عملکرد مزارع زعفران (Crocus sativus. مجتمع فني تربت حيدريه.
 66. تاج ابادي، م.، م . آرمين و ح. استيري. 1391. بررسي امكان استفاده از پساب تصفيه شده در توليد ارقام مختلف الوئه ورا. اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار. 16 و 17 اسفند ماه. تهران.
 67. دولت، ا.، آ.  روزبهاني م . آرمين  و ج.  مصلحي. 1391. كنترل مكانيكي علف هاي هرز ذرت با تاكيد بر كاهش دز مصرفي علف كش. 16 و 17 اسفند ماه. تهران.
 68. مصلحي، ج. م . آرمين و  م.  حيدري. 1391. اثر مصرف نيتروژن بر برهمكنش رقابتي گندم و جو ناخواسته. اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار. 16 و 17 اسفند ماه. تهران.
 69. سپهري،  ن. ا. ح. الهامي راد ، ا. اكرم شريفي و م . آرمين. 1392. بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكوشيميايي برشهاي ميوه كيوي پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا و كيتوزان درطول انبارماني.  دومين همايش ملي صنايع غذايي.  9-10 ارديبهشت 1392. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 70. سپهري،  ن. ا. ح. الهامي راد ، ا. اكرم شريفي و م . آرمين. 1392. تاثيرپوشش دهي ژل آلوئه ورا وكيتوزان برخصوصيات آنتي اكسيداني برشهاي تازه ميوه كيوي.  دومين همايش ملي صنايع غذايي.  9-10 ارديبهشت 1392. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 71. سليمي، ز. م.  شفافي زنوزيان و م . آرمين. 1392. اثرات آماده سازي،دما و روش هاي مختلف خشك كردن بر باز جذب آب نمونه هاي خشك شده انگور.  دومين همايش ملي صنايع غذايي. 9-10 ارديبهشت 1392. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 72. سليمي، ز. م.  شفافي زنوزيان و م . آرمين. 1392. تاثير دما و روش آماده سازي در فرايند خشك شدن انگور رقم عسگري.  دومين همايش ملي صنايع غذايي. 9-10 ارديبهشت 1392. دانشگاه آزاد اسلامي قوچان.
 73. سعيدي ثانوي، ع. ا.، م. آرمين  و متين جامي معيني. 1392. اثر مصرف مقدار و دفعات نفت سفيد بر علمكرد و اجزاي عملكرد زيره سبز . اولين همايش منطقه اي گياهان دارويي شمال كشور.11 ارديبهشت. گرگان
 74. پهلواني، ا. ا. ح. الهامي راد، ز. شيخ الاسلامي و م . آرمين. 1392. بررسي دو روش هاي متداول پخت نان روي برخي پارامترهاي كيفي نان. دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم. 21 شهريور. همدان.
 75. پهلواني، ا. ا. ح. الهامي راد، ز. شيخ الاسلامي و م . آرمين. 1392. بررسي تاثير استفاده از واريته هاي مختلف گندم بر برخي پارامترهاي كيفي نان پخت شده. دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم. 21 شهريور. همدان.
 76. صادقي مقدم، س. ع.  ملافيلابي، م. آرمين  و ج. مصلحي. 1392. ارزيابي تأثير كودهاي شيميايي و آلي مختلف بر عملكرد و اجزاء عملكرد زيره سبز . دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم. 21 شهريور. همدان.
 77. صادقي مقدم، س. ج. مصلحي، م. آرمين  و متين جامي معيني. 1392. اثر محلول پاشي سطوح مختلف اسيد هيوميك بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود Cicer arietinum. L.)رقم هاشم . دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم. 21 شهريور. همدان.
 78. مصري، ز.، ا. ح. الهامي راد، ا. شريفي و م . آرمين. 1392. بررسي تاثير پوشش دهي با ژل الوئه ورا بر خصوصيات فيزيکوشيميايي برش هاي آناناس. بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي، 7 تا 9 آبان. دانشگاه شيراز.
 79. ارباب، ي.، م. جامي معيني و م. آرمين. 1392. اثر بازدارنده هاي رشد بر توليد ميكروتيوبر سيب زميني. دومين همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي. 28 آذر. دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه.
 80. داورزن، ح.، م. جامي معيني و م. آرمين. 1392. اثر محلول پاشي 24- اپي برازينوليد بر توليد مين يتيوبر سيب زميني. دومين همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي. 28 آذر. دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه.
 81. نجار، ز.، ح. توكلي، م. شفافي زنوزيان و م. آرمين. 1393. مطالعه فرآيند توليد پودر خرماي غني شده با افزودني هاي آرد گندم، درت و مالتودكسترين.اولين همايش ملي ميان وعده هاي غذايي، 10 تا 11 اريبهشت. مشهد، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي.
 82. نعيمي، ش.،  ا. ح. الهامي راد و م . آرمين. 1393. بررسي خصوصيات فارينوگرافي و اكستنسوگرافي آردهاي گندم تجاري استان خراسان رضوي. اولين همايش ملي ميان وعده هاي غذايي، 10 تا 11 اريبهشت. مشهد، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي.
 83. نعيمي، ش.،  ا. ح. الهامي راد و م . آرمين. 1393. بررسي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و آميلوگرافي برخي از آردهاي توليدي كارخانجات استان خراسان رضوي. اولين همايش ملي ميان وعده هاي غذايي، 10 تا 11 اريبهشت. مشهد، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي.