فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ مهندسی کشاورزی، اصلاح نباتات - - - - - - - - - -
۲ مهندسی کشاورزی، گرایش بیوتکنولوژی - - - - - - - - - -
۳ مهندسی کشاورزی،زراعت - - - - - - - - - -
۴ مهنسی مکانیک ماشین های کشاورزی - - - - - - - - - -
۵ مهنسی کشاورزی، گرایش زراعت - - - - - - - - - -
۶ کارشناسی ناپیوسته مهنسی تولیدات گیاهی - - - - - - - - - -