فهرست دروس ارائه شده توسط دکتر قاسم فائزيان
 
ردیفنام درسمشاهده جزئیات
۱ ماشينهاي الكتريكي 1جزئیات